HomeHome  FAQFAQ  SearchSearch  RegisterRegister  Log in  
Kürd Ulusu'nun Çıkarları; Her Türlü Parti, Kurum, Kuruluş, Örgüt ve Kişilerin Çıkarlarının Üstünde ve Ötesindedir. Her Şey Kürdistan İçin!

Share | 
 

 RESMİ İDEOLOJİ VE TÜRK AYDINLARININ KÜRT AYDINLARI ÜZERİNDEKİ İDEOLOJİK HEGEMONYASI!

Go down 
AuthorMessage
Soran

avatar

Mesaj Sayısı : 22
Kayıt tarihi : 2010-03-21

PostSubject: RESMİ İDEOLOJİ VE TÜRK AYDINLARININ KÜRT AYDINLARI ÜZERİNDEKİ İDEOLOJİK HEGEMONYASI!   26.06.10 11:47

Ayd?nlar? Üzerindeki ?deolojik Hegemonyas?

Kürdler Milliyetçi Olmak Zorundad?rlar! (Nasname)

E?er Kürdler ulustur demek milliyetçilikse, milliyetçiyiz. E?er Kürd ülkesi parçalan?p bölünmü?tür, Kürd ülkesi için sömürge statüsü dahi tehlikeli bulunmu?tur, en büyük parçay? Türkiye i?gal etmi?tir demek, bölücülükse, bölücüyüz. E?er di?er uluslar?n, örne?in Türklerin, Araplar?n, Farslar?n, Almanlar?n sahip oldu?u tüm haklara Kürdler de sahip olmal?d?r demek, milliyetçilikse milliyetçiyiz. E?er Kürd ulusal kimli?inden, Kürd dilinden, kültüründen, Kürd tarih bilincinden, Kürd ulusal bilincinden söz etmek Kürdçülükse Kürdçüyüz. Kürd dili resmi dil olmal? ve tüm kurum ve kurulu?larda kullan?lmal? ve zorunlu e?itim dili olmal?d?r demek, bölücülükse bölücüyüz.

Türk ayd?nlar?n?n önemli bir kesimi ve Türk e?itim sisteminden pay?n? alm?? okumu?lar?n ço?u, resmi ideolojinin, di?er ad?yla Kemalizm’in, çizdi?i çerçevenin d???na bir türlü ç?kam?yor. ?? sadece Türk ayd?nlar? ile s?n?rl? da de?il. Gerek e?itim sisteminin Kürdler üzerindeki ideolojik etkileri, gerekse Türk ayd?nlar?n?n belirlemelerinden beslenen, esinlenen ve etkilenen Kürd ayd?nlar?n?n ve özellikle sol dü?ünceli Kürd ayd?nlar?n?n, de?i?ik konulardaki belirlemelerinde, tav?rlar?nda, fikirlerinde, sözünü etti?imiz çok yönlü etkilenmenin yans?malar?, izleri, bariz bir ?ekilde ortaya ç?kmaktad?r.
Türk sömürgecileri i?gal ettikleri Kürdistan’da, Kürd halk?n?n ulusal bilincini köreltmek ve zamanla yok etmek için, ideolojik kavramlar ürettiler. Kürd kültürünü ve dilini küçümseyerek, i?galci ulusun dil ve kültürünü Kürdlere zorla benimsetmeye, onlar? asimile etmeye bütün olanaklar?yla çal??t?lar ve çal???yorlar. Kemalist ideolojinin hizmetinde yer alan ezen ulusun okumu?lar?, ayd?nlar?, ideolojik kurumlar vas?tas?yla üretilen kavramlar?, ezilen halka kar?? kulland?lar, kullan?yorlar. ??gal edilen ülke, yerle?ik halk, ezen ulusun ayr?lmaz parças? olarak görüldü, görülüyor. Toplumsal realiteyle hiç bir ilgisi olmayan bu ideolojik kavramlar?, Türk mahkemelerinde, üniversitelerinde, bas?n yay?n organlar?nda, yaz?nsal ve görsel alanlarda, Kürd ulusana kar?? utanmadan ahlaks?zca kulland?lar, kullanmaya devam ediyorlar.

Bu sözünü etti?imiz ideolojik kavramlar, e?itim kurumlar?, yarg? organlar?, ceza kurumlar?, velhas?l ezen ulusun egemenlik sistemi baz?nda olu?turulan tüm kurumlarda içselle?tirilmi?tir. Bas?n yay?n, üniversiteler, siyasi partiler, sivil dernekler ve akla gelen tüm kurumlar art?k “vatan?n ve milletin bölünmez bütünlü?ünden” söz etmi? ve bunu de?i?mez bir gerçeklik olarak kabullenmi?lerdir.

Türk devletinin yeniden yap?lanmas?ndan sonraki süreçte, Kürdlerin ulusal direncini k?rmak, giderek Kürdleri asimilasyonla Türk ulusu olgusuna entegre edip, varl???n? ortadan kald?rmak için üretilen bu ideolojik kavramlar?n ba??nda, “Bölücülük, Kürdçülük” gelmektedir. “Milliyetçilik, Karde?lik” vb terimler daha sonralar? buna eklenmi?tir.

Kendi ulus devletine ve tüm ulusal kurumlar?na sahip olan bir toplumun, bir ulusun, bask? alt?nda tuttu?u, ezdi?i ulusa, onun bireylerine bak?p “siz milliyetçilikle u?ra?may?n” demesi, “benim egemenli?ime kar?? ç?kmay?n” demesidir. Bunun ba?ka bir izah? yok.

Ad?n? and???m?z bu ideolojik kavramlar Türk egemenlik sistemi taraf?ndan bilinçli bir ?ekilde, sanki Kürdler, Kürd ülkesi yokmu? gibi üretilen kavramlard?r. Bu kavramlar sadece devletin resmi organlar? taraf?ndan kullan?lm?yor. Resmi ideolojinin etki alan?nda olan, resmi veya gayri resmi kurumlar, siyasi partiler, sendikalar, yard?m dernekleri, gençlik ve kad?n dernekleri, emekli asker ve bürokrat dernekleri vb buna dâhildir. ?? bunula da kalm?yor, Türk ayd?nlar? ve Türk bas?n?n ezici ço?unlu?u resmi ideolojiyi onaylayarak bu kavramlar? kullanmakta herhangi bir sak?nca veya etik de?erlere terslik görmüyor, tersine bunu bilinçli ve isteyerek yap?yor.

Örne?in, Türk ayd?nlar?ndan yazar Vedat Türkali bir konu?mas?nda, Kürdlere dönerek ‘Misak-i milli s?n?rlar?n?n de?i?mesini akl?n?zdan bile geçirmeyin’ diyebiliyor. Bunun anlam? Türk vatan? bölünmez bütündür. Hayal bile etmeyin, aya??n?z? denk at?n diyor, ya??n? ba??n? alm?? Türkali.

Yine di?er bir Türk ayd?n?, yazar Bask?n Oran, Kürd ?ehri Diyarbak?r’da, bir toplant?da Kürdlere bakarak, ?öyle dedi?ini aktar?yor: ‘Gelen en anlaml? soru ?uydu: “Kürd talepleri milliyetçilik midir?” Haklar? kendileri için istedikleri, bütün Türkiye halk? için istemedikleri anda milliyetçilik yapt?klar?n? söyledim. “Ben sadece Kürdlere haklar verilmesine kesinlikle kar??y?m. Ulus-devlet yasaklar?, tüm farkl? olanlar?n s?rt?ndan kald?r?lmal?d?r. Sur Belediye Ba?kan? Abdullah Demirba?’? bunun için çok tutuyorum; milliyetçilik yapm?yor, insan haklar? savunuculu?u yap?yor.” (Radikal- 8 Haziran, 2010)

Türk milliyetçili?i hakk?nda kitaplar? olan Oran, milliyetçili?in neye i?aret etti?ini ne demek oldu?unu çok iyi biliyor. Çok iyi bildi?i içindir ki Kürdlere “milliyetçilik yapmay?n’” diyor. Yani ayr? bir Kürd ülkesinden, Kürd ulusundan söz etmeyin. Ederseniz beni kar??n?zda bulursunuz demeye getiriyor.

Evet, sözüm ona resmi ideolojinin etki alan?ndan epeyce uzak olan bu iki Türk ayd?n? böyle dü?ündü?üne göre, geri kalanlar?n ne dü?ündü?ünü tahmin etmek zor olmasa gerek.

Türk ayd?nlar?n?n yakla??m? böyleyken, Kürd ayd?nlar?n?n yakla??m? nas?l, birde buna bakal?m:

Hürriyet yazarlar?ndan Kemalist Özdemir ?nce bir makalesinde Diyarbak?rl? Av. Sezgin Tanr?kulu’nu ele?tiriyor ve onunla birlikte kimi Kürdleri Kürdçülükle suçluyor. Sezgin Tanr?kulu cevabi yaz?s?nda “Kürdçü’ olmad???n?, “sosyalist” oldu?unu söylüyor. (Taraf - 14.06.2010)
Kürd yazarlar?ndan rahmetli Memed Uzun, ölümünden bir kaç y?l önce, Diyarbak?r’da bir Türk mahkemesinde yarg?lan?rken, TC savc?lar?n?n ‘bölücülük’ suçlamas?na ?öyle cevap veriyordu: “Bölücülük ahmakl?kt?r.”
Türk tv’lerinde boy gösteren onlarca Kürd ayd?n? ya da politikac?s? “Kürd milliyetçisi” olmad?klar?n?, Türk program sunucular?n?n kar??s?nda, “milliyetçili?e kar??” olduklar?n? ezile büzüle dile getiriyorlar.

Bu TV programlar?n?, tart??malar?, izleyen Kürdler acaba Kürd milliyetçili?ini nas?l alg?l?yor?

Kürdlerin en ufak kimlik haklar?n? ta ba??ndan beri bölücülükle suçlayan Türk savc?lar?n? “bölücülük ahmakl?kt?r” diye yan?tlayan bir Kürd ayd?n?n?, yazar?n?, acaba Kürdler nas?l alg?l?yor?

Özdemir ?nce’ye verdi?i cevapta ben ‘Kürdçü’ de?ilim “sosyalistim” diyen Sezgin Tanr?kulu’nu acaba Kürdler nas?l alg?l?yor?

Daha önce de belirtik, bölücülük, Türk resmi ideolojisinin Kürdlere yönelik olarak kulland??? en önemli kavramlardan biridir. Türk savc?lar?, mahkemeleri, ayd?nlar? bilinçli bir ?ekilde Kürdleri bölücülükle, milliyetçilikle suçluyor. Bununla Türkiye’nin bölünmezli?ini tekrar tekrar Kürdlere hat?rlat?yorlar. Oysaki vatan? bölünen, beyni parçalanan Kürd ulusudur. Kürdler, Türk savc?lar?n?, mahkemelerini, devletini bölücülükle suçlamas? gerekirken, onlar vatanlar? i?gal edilmi?, parçalanm??, bölünmü? Kürdleri bölücülükle suçluyor ve Kürd ayd?nlar? boyunlar?n? bükerek, “bölücülük ahmakl?kt?r” “Kürdçü de?iliz” “milliyetçili?e kar??y?z” diyerek bu ?rkç? ve sömürgeci koroya kat?lmaktan çekinmiyorlar. Oysaki bu kavramlar Türk egemenlik sistemini kal?c? k?lmak için üretilmi?tir ve bu anlamda kullan?l?yorlar. Kürd ayd?nlar?n?n, siyasilerinin bu anla??lmaz cevaplar?n?, tav?rlar?n? görünce, Kürd milli bilincinin neden Kürdler aras?nda geli?medi?ini, c?l?z kald???n?, anlamak bir ölçüde mümkün oluyor.
Türk resmi ideolojisinin çizdi?i çerçevede fikir üreten, e?itim veren, tüm Türk resmi ve sivil kurumlar?, dernekleri, üniversiteleri, ayd?nlar?, profesörleri, politikac?lar? nezdinde:

Kürd dili ikinci bir resmi dil olsun mu dedin, Kürdçüsün.
Kürdler bir ulustur dedin mi, milliyetçisin.
Kürd ülkesinden mi söz ettin, bölücüsün.
Kürdler bölünmü? bir ulus, ülkeleri parçalanm?? m? dedin, bölücüsün.
Ülkesi parçalanm??, bölünmü? Kürd ulusunun birli?inden mi söz ettin, Pan-Kürdçüsün, ?rkç?s?n.

Durum böyleyken, Kürd ayd?nlar?, Türk tv’lerin de, mahkemelerinde, gazetelerinde yemin billâh ediyor, “bölücü”, “Kürdçü”, “milliyetçi” olmad?klar?n? söyleyip duruyorlar. Oysaki politik aç?dan do?ru ve etik de?erlere uygun olan, Kürdlerin Türk egemenlik sisteminin devam? ve kal?c?l??? için üretilen bu kavramlar? de?ifre etmesi ve red etmesidir.

Kürdler aç?s?ndan milliyetçilik, Kürdçülük, bütün di?er milletlerde oldu?u gibi, Kürd vatan? ve Kürd milletinin birlik ve egemenlik ideolojisidir, Kürd toplumu aç?s?ndan zaruridir. Kürd milliyetçili?i, yurtseverli?i d???nda bütün Kürdlerin birli?ini sa?layacak bir dü?ünce sistemi yok. Bu noktaya parmak basarken ?unu da söylemekte yarar var: Bugünkü haliyle Kürd milliyetçili?i, örne?in Türk ?rkç? milliyetçili?inde oldu?u gibi, sald?rgan, ?rkç? ve ?oven de?ildir. Milliyetçili?i sald?rgan haliyle savunan, dile getiren s?radan bir Kürd siyasi aksiyonu yok. Di?er taraftan yeryüzündeki bütün devlet ve toplumlar?n milliyetçi bir ideoloji temelinde ve etraf?nda ?ekillendi?ini görmemek için kör olmak gerekiyor. Toplumlar?n e?itim müfredat?nda, tarih ve ulusal bilincin anlat?m?nda, ulusal kültür ve dilin kullan?m?nda, uluslar aras? ili?kiler ve spor kar??la?malar?nda ve di?er birçok alanda, istinas?z bütün toplumlar?n temel ald???, milli duygu ve dü?üncelerdir. Bütün toplum ve milletlerin, tüm milli kurumlar?na sirayet eden bu ideolojinin, baz? Kürd ayd?nlar? taraf?ndan red edilmesi, küçümsenmesi, Türk resmi ideolojisinin bu ayd?nlar üzerindeki tahakkümünden, etkisinden kaynakland???n? ve bu ayd?nlar?n bir ölçüde kendi uluslar?na yabanc?la?t?klar?n? söylesek abartm?? olmay?z.

?kiyüzlü davranmadan ?unu da aç?k aç?k belirtiriz. Bütün ideolojilerin ikili bir karakteri var. Bu sadece milliyetçili?e özgü de?ildir, ayn? ikili karakteri sosyalist veya din ideolojilerinde de rahatl?kla görebiliriz. Bu demek oluyor ki mesele kafan?zdaki ideolojiyi nas?l kullanaca??n?z, ne ile s?n?rl? tutaca??n?z, ba?ka toplum ve halklar?n me?ru haklar?na bak?? aç?n?z ve demokrat olup olmaman?z sorunudur. Sald?rgan, i?galci, ?rkç? bir muhtevadan ar?nm?? milliyetçili?in tüm demokratik devlet ve toplumlar?n mayas?n? olu?turdu?u a?ikârd?r. Önemli olan ?u veya bu ideolojinin ?rkç? ve sald?rgan emeller için kullan?lmamas?d?r; tüm uluslar?n kendi toplumsal gerçekleriyle örtü?en me?ru s?n?rlar? içinde, özgür ve demokrat bir toplum temelinde varl???n? sürdürmesidir.

Bütün toplum ve milletler için do?al say?lan milliyetçili?in, me?ru kabul edilen ve reva görülen ulusal egemenlik hakk?n?n, Kürdler söz konusu oldu?unda, hay?r ‘siz milliyetçilikle u?ra?may?n, siz ulusal egemenlik hakk?ndan, ulusal devletten söz etmeyin’ demenin ikiyüzlülük ve ahlaks?zl?k oldu?u a?ikârd?r.

Resmi ideolojinin kas?tl? ve planl? olarak Kürd milliyetçili?ini frenlemek, deforme edip, yok etmek ve kitleler nezdinde ?üpheli bir konumda tutmak için üretti?i bu kavramlar?n ne anlamda ve niçin kullan?ld???n? belirtikten sonra, Kürdler için milliyetçili?in ne anlama geldi?ini ?u bir kaç basit cümle ile ba?lamak istiyorum:

E?er Kürdler ulustur demek milliyetçilikse, milliyetçiyiz.
E?er Kürd ülkesi parçalan?p bölünmü?tür, Kürd ülkesi için sömürge statüsü dahi tehlikeli bulunmu?tur, en büyük parçay? Türkiye i?gal etmi?tir demek, bölücülükse, bölücüyüz.

E?er di?er uluslar?n, örne?in Türklerin, Araplar?n, Farslar?n, Almanlar?n sahip oldu?u tüm haklara Kürdler de sahip olmal?d?r demek, milliyetçilikse milliyetçiyiz.

E?er Kürd ulusal kimli?inden, Kürd dilinden, kültüründen, Kürd tarih bilincinden, Kürd ulusal bilincinden söz etmek Kürdçülükse Kürdçüyüz.

Kürd dili resmi dil olmal? ve tüm kurum ve kurulu?larda kullan?lmal? ve zorunlu e?itim dili olmal?d?r demek, bölücülükse bölücüyüz.

Kürdlerin ulus olmaktan do?an me?ru haklar? temelinde devlet olmalar? bir hakt?r demek, bölücülükse bölücüyüz.

Netice itibar?yla, Kürdler ülkelerinde, uluslar?n?n egemenli?i, toplumlar?n?n özgürlü?ü için mücadele etmi?ler ve ediyorlar. Kürdler ba?ka uluslar? bölmeye onlar?n ülkelerini i?gal etmeye veya ba?ka uluslar? tahakküm alt?na almaya yönelik bir çaba içinde de?iller.

Kürdler resmi ideolojinin sanki Kürd ulusu ve ülkesi yokmu? anlam?nda, Türk tahakkümünü Kürdistan’da kal?c? k?lmak için üretti?i kavramlar? tekrar terkrar red ederken, toplumsal gerçeklere uygun olarak, ulus olman?n me?ruiyeti temelinde kendi kaderini tayin hakk?n?, kendini yönetme hakk?n?, ülkesinde hükümran olmay? her halükarda savunmal?d?r. Tart???lacak olan sadece bunun nas?l sa?lanaca??d?r.

Türk resmi ideolojisi çerçevesinde olu?turulan Türk resmi veya gayri resmi kurumlar?n?n ve onlar?n ba??nda gelen yarg? organlar?n?n ve Türk ayd?nlar?n?n, Kürdlerin mücadelesini, ulusal hak taleplerini ?öyle veya böyle adland?rmas?n?n hiç bir me?ruiyeti ve k?ymeti harbiyesi yoktur ve olmamal?d?r.

kurdinfo
srosan21@gmail.com
Back to top Go down
 
RESMİ İDEOLOJİ VE TÜRK AYDINLARININ KÜRT AYDINLARI ÜZERİNDEKİ İDEOLOJİK HEGEMONYASI!
Back to top 
Page 1 of 1
 Similar topics
-
» Bu verdiğim Resim kodunu istediğim şekilde nasıl koyabilirim?
» Mesaj Lifderleri...
» Sıra resmii.
» yıldızların yerine başka resim koymak istiyorum
» Site Yapım Asamasındadır Resmı

Permissions in this forum:You cannot reply to topics in this forum
 :: Bixêr û bi Ehla! * Welcome! * Hos Geldiniz! :: Peşarî | Politika-
Jump to: