HomeHome  FAQFAQ  SearchSearch  RegisterRegister  Log in  
Kürd Ulusu'nun Çıkarları; Her Türlü Parti, Kurum, Kuruluş, Örgüt ve Kişilerin Çıkarlarının Üstünde ve Ötesindedir. Her Şey Kürdistan İçin!

Share | 
 

 Türkiye'lileşmek

Go down 
AuthorMessage
Jandil

avatar

Mesaj Sayısı : 80
Kayıt tarihi : 2010-01-13

PostSubject: Türkiye'lileşmek   17.01.10 10:56

Tarih: 16 Ocak 2010 Cumartesi
?nsan?n kendisi olmas?, daha do?ru ve ho? de?il midir? “Kendin ol!”. Biny?llard?r bilgiçler bunu ö?retmeye çal???yorlar. Ama birileri bize hep “la?may?”, “le?meyi”, “gibi olmay?” dayat?yor.

Kuzey halk?m?z?n kendine gelmeye ba?lad???n?, h?zla öze dönü?ün ya?anabilece?ini umut etmi?tik. Ama b?rakmak istemiyorlar. Son aylardaki kavgalar ?????nda Türk önde gelenlerin Kürdlere dönük “ak?ll? olma” ça?r?lar?na Kürd cephesinden mesaj?n al?nd???n? teyit eden dü?ünce ve yakla??mlar belirmeye ba?lad?. Bir grup Kürd, sözde “kötünün iyisi” AKP’nin savunuculu?una soyunurken, bir grup da “gibi olmaya” devam dedi. “BDT’nin Türkiyelile?mesi gerekti?i” sav? “gibi olma” dayatmas?n?n en bariz örne?idir.

Zaten 70 y?ld?r Türk devletinin Kürdlerden istedi?i “gibi olmakt?r”, “la?makt?r”, “le?mektir”. Devlet koruyucular? Türkler, Kürdlerin Kürd olarak kendilerini ya?amas?n? istemedi?i gibi onlar?n Türk olma ihtimaline de k?skançl?kla yakla?t?. Da??n çoban? “kart kurtçular?n” “yüce Türk” olmas?na tahammül gösteremezlerdi. Kürtler ara yerde tutulmal?yd?. Devletin bekas? için Kürdler “la?mal?”, le?meli”, yani Türk olmamal? ama Türkle?meli, Türk gibi olmal?yd?. Asi Kürd, hizmetkârl??a ve köleli?e yararl? de?ildi. Onlar? “Türkle?tirip” ehlile?tirerek devlete faydal? mangurt karava?lar haline getirmek tarihi bir misyondu. Bunu önemli ölçüde ba?ard?lar. 1930’lar TC’sinin Adalet bakan? Mahmut Esat Bozkurt’un Türk ?rkç?l???n? aç?k biçimde ortaya koyan “Saf Türk olmayanlar?n, Türk anavatan?nda sadece bir tek haklar? vard?r: hizmetkâr olmak hakk?, köle olma hakk?” sözleri arkaizm olmay?p Türk devletini bugün de yönlendiren temel anlay???n geleneksel ifadesidir. Kendini “saf Türklü?e” yamamay? ba?arm?? Erdo?an’?n Kürtlere dönük “Kad?n olsun, çocuk olsun, gereken muamele yap?lacakt?r” sözleri Bozkurt’un sözlerinden daha az ?rkç? de?ildir. Erdo?an’?n ifadesinde ?öyle ufak bir düzeltme yap?l?rsa anlam? kaybolmaz, daha da netle?ir: “Saf Türk olmayanlar, kendilerini Kürt, Çerkez olarak tan?mlayabilirler fakat onlar “le?medikçe”, hizmetkârl??? kabullenmedikçe kad?n olsun, çocuk olsun kendilerine gereken muamele yap?lacakt?r”. 1930 Türkiye’si keserek “le?tirme” ?rkç?l??? yaparken, 2010 Türkiye’sinde bir tokatlay?p iki s?vazlayarak “medeni” biçimde “le?tirme” ?rkç?l??? yap?lmaktad?r.

“Le?mek” bir nitelikten di?er niteli?e tam geçit anlam? ta??maz, kopya olmaya,gerçek nitelikle sahte nitelik aras?nda bir yerde durmaya davettir, zorlamakt?r. Bat?la?makla,Bat?l? olmak; Müslümanla?makla, Müslüman olmak; Türkiyelile?mekle Türkiyeli olmak aras?ndaki anlam fark?n? hissedebiliyor musunuz? Bat?l?la?mak; Bat? özentisi ile Bat?l? gibi olmak, Bat?l?ya benzemek anlam?na gelir. Bat?l? olmak ise, düpedüz Bat?l? olmakt?r, Bat?l? gibi olmak de?ildir. Türkiyelile?mek; asl?nda Türkiyelilikle birlikte farkl? bir aidiyet ta??yanlar?n Türkiye’ye “le?tirilmesi”dir, kendisi olan? kendisi olmamaya ça??rmak, itmektir. Kendisizle?tirmektir. Sahteli?e, sahtekarl??a davettir yani. Türkiyeli olmak ise, düpedüz Türkiyeli olmakt?r. ?steyen Türkiyeli olur, istemeyeni de icab?nda yapt?r?rlar. “Le?mek” neyin nesidir?

?nsan için “insanla?mak” kelimesinin kullan?ld???n? duydunuz mu hiç? Duyduysan?z e?er, mecazi anlam ta??yan bir ifade duymu?sunuzdur. Bütün insanlar insan olarak do?ar. ?nsan sonradan insanla?maz.
?nsan’a dönük kullan?lan “hayvanla?mak” kelimesini ise s?k s?k duyar?z. ?nsani özelliklerini kaybederek yabanî tav?rlar sergileyenler için söylenir. Bir insan için “hayvan olmak”, “filan ki?i hayvan” oldu denmez. Hayvan
olmak, düpedüz hayvan olmakt?r ki, insan hayvan olmaz. ?nsan hayvan gibi olur, hayvanla??r yani.
Bu ba?lamda Kürdlerin ve Kürd siyasi organizasyonlar?n?n “Türkiyelile?tirilmesi” ça?r?s?na göz ataca??z:

Kuzey Kürdleri uluslar aras? sistemde yer alan Türkiye devleti s?n?rlar? içerisinde ya?ad?klar? için Türkiyelidir zaten. BDP, TC yasalar? ile kuruldu?u, Türkiye devletinde siyaset yapt??? için Türkiye partisidir,
Türkiyelidir. Bu nedenle mant?ksal olarak Kürdlere ve BDP’ye “Türkiyeli olun” denilmiyor. O zaman neden “Türkiyelile?in” denilir? Türkiyeli olan?n “Türkiyelile?mesi” ne demektir? Türkiyeli olan? “Türkiyeli gibi” olmaya ça??rman?n mant??? nedir?
Kelime oynat?p sözü azd?rd???m?z?, öküzün alt?nda buza?? arad???m?z? dü?ünenler, “Türkiyelile?mek, BDP’nin Türklerin oyuna talip olmas? anlam?nda kullan?l?yor” diyenler olabilir. ??in görünen taraf? budur elbette ki ama biz ç?plak gözle görünmeyenlerden bahsediyor, görünenden görünmeyeni ç?karma çabas?n?n gereklili?ini vurguluyoruz. Ve kimsenin niyetini de sorgulam?yoruz.

Sorun, Türk oylar?n? alma sorunu ise düpedüz ?öyle denilebilir: BDP, Türkiye illerinde de örgütlenmeli, Türk karde?lerimizin oyuna talip olmal?d?r.

Bu bir siyasi tercihtir, isteyen Türk oylar?n?n pe?inden ko?abilir. Gerçi bendeniz, “dem ba?”, “birayê min” kelimeleri (bu kelimelerin alt? Kurdewarilikle doldurulmal? elbette ki) ile kazan?lacak milyonlarca “sahipsiz” Kürt oyu varken, bir Türk oyu için yüz bin km. ko?man?n anlams?z oldu?una, siyasi basiretsizli?i yans?tt???na ve bu çabalar?n özgürlü?ü ertelemekten ba?ka bir i?e yaramad???na inananlardand?r. Ve bendeniz, Türk oylar?n?n pe?inden ko?ma tercihini, ya?l? bir ulusun siyaset yapt???n? zanneden üyelerinin haf?za kayb?ndan dolay? çocukla?ma hastal???na yakalanmas? olarak anlamland?rsa da “Türkiyelile?me”nin neden piyasaya sürüldü?ünü cidden merak edenlerdendir.


“Türkiyelile?me”nin örtülü psikolojik anlam? ?u olsa gerek; Kürdler ve onlar?n oyu ile siyaset yapan BDP, fiilen Türkiyeli olmalar?na ra?men kendilerini Türkiyeli olarak hissetme sorunu ya??yorlar. Bin y?llar? kapsayan Kürdistanl?l?k psikolojisi henüz yenilmemi?tir ve 80 y?ll?k Türkiyelili?in kar??s?nda direnç göstermektedir. Bu sorunu ortadan kald?rmak için onlar?n “Türkiyelile?tirilmesi”, yani “gibi olmas?” icap
etmi?tir.


Kürdlere dönük “le?tirmek”, “la?t?rmak” dayatmalar? en az?ndan adaletsizliktir. Kürdler 70 y?l boyunca zaten yeterince “la?t?lar” ve “le?tiler”. Bundan daha fazla “le?mek” mi olur? Birkaç “la?mak”, “le?mek” örne?i: Her Kuzeyli Kürd, Türk dilinde e?itim görmektedir, Kürdlerin yüzde doksan? Türk dilini bilmekte, yar?s?ndan fazlas? sosyal ya?amda Türkçe konu?maktad?r. Bunun ismi Türkçele?mek de?imlidir?

Son yetmi? y?lda do?an Kuzeyli Kürdün yüzde doksan dokuzunun ismi Kürdçe de?ildir, yüzde yüzünün soy ismi Türkçedir. Bu Kürdsüzle?dirilme, Türkle?tirilme de?ilse, nedir? Birkaç hafta önce yeni do?an bir coçu?umuza Urfa’da “Kürdistan” ismi veren babay? çe?itli bahanelerle zindana t?kt?lar. Kürdistan’?n babas? zindana at?l?rken nedense eski arkada??m Aras’? an?msad?m. O da isminin ma?duru. 1996’da Moskova’da Rusya Federasyonu Kürd Toplumsal Organizasyonlar? Uluslararas? Birli?i’nin (KTOUB) yönetiminde bulundu?um zaman TC’nin Kanal 7’sinde (Kanal 7, AKP’nin) kameramanl?k yapan, Kürdlerin lehine üç-be? kelime söyledi?i için ?iddete ve bask?ya maruz kal?p TC’den kaçan Ümit Özdemir isminde bir genç bize s???nm??t?. “Ümit Özdemir” ismi takip alt?nda oldu?u için kendisine “Aras” ismi verdik. “Aras”, Kuzey Kürdistan’dan ba?lay?p Türkiye-Ermenistan s?n?r? ile akarak Azerbaycan’a dahil olan, oradan do?up büyüdü?üm topraklardan geçip Kura nehri ile kar??arak Hazar denizine dökülen bir nehrin ismidir. “Aras” (“A rast”) kelimesi Kürt dilinde sa?daki, sa? taraftaki nehir anlam?n? ta??maktad?r. Arkada??m Aras, ?imdi Almanya’ya s???nm??. Alman makamlar? onun “Ümit Özdemir” oldu?unu kabul ediyor fakat “Aras” oldu?unu kabul etmiyor! Neden mi? Çünkü “Ümit Özdemir” Türklere hizmet etmi?ti. “Aras” ise Kürdler için çal??t?. Türkler anti-Kürd hastal?klar?n?, “Kürdsüzle?tirme” politikalar?n? yabanc?lara bula?t?rmakta ustad?rlar.

Kürdistan’?n tüm valileri, kaymakamlar?, memurlar?n?n yo?unluklu kesimi Türk’tür. Kürd halk?n?n yüzde doksan? Türkçe Türk TV’leri seyrediyorlar. Okunan gazetelerin, kütüphanelerdeki kitaplar?n yüzde doksan dokuzu Türkçedir. Kürd kökenli Türkiyeli vekiller Türk parlamentosunda “Türk milletinin bekas?”na yemin ediyorlar, “Kürd konferanslar?nda” pankartlar Türkçe yaz?l?yor, her Kürdün pasaportunda Türk “ay y?ld?z?” vard?r. Antep f?st???, ?irnak peyniri yurtd???nda Türk mal?, Urfa çi? köftesi, Antep tatl?s? Türk mutfa?? olarak tan?t?l?yor. Kendi fahi?emiz bile yok; ?stanbul’da “do?ulu” olan bir fahi?emiz Macaristan’da mesela, “Türk fahi?esi”dir. Daha nereye kadar Türkle?mek, Türkiyelile?mek olur? ?nsanlar?m?z “le?tirmelerden” cana doydu. Kürdlere yap?lan “gibi olma” dayatmalar? günaht?r, suçtur. ?nsan?n kendisiolmas? bir insani hakt?r, bu hakk? halk?m?za çok görmeyin lütfen.

Hejarê ?amil (Kürdistan-Post)
hejare_shamil@hotmail.com
Back to top Go down
 
Türkiye'lileşmek
Back to top 
Page 1 of 1
 Similar topics
-
» Türkiye bayrak kodunu ariyorum =)!
» Siaklakhang - Shaolin Kungfu
» Yamashita Tomohisa (Nam-ı Diğer: YamaPi XD )
» İşte Türkiye'nin En Değerli 10 Tablosu
» TÜRKİYE’NİN DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ YERİ

Permissions in this forum:You cannot reply to topics in this forum
 :: Bixêr û bi Ehla! * Welcome! * Hos Geldiniz! :: Peşarî | Politika-
Jump to: